Tjenester

Sykehusapotekene i Midt-Norge leverer alle legemidlene som sykehusene i regionen bruker i pasientforløpene. Vår kunnskap om legemidler og riktig bruk for deg som pasient sikrer at du får god nytte av den legemiddelbehandlingen som er skrevet ut til deg. 

Når du skal legges inn på sykehus er det viktig at de som tar i mot deg får en oversikt over alle legemidlene du bruker. Ta kontakt med fastlegen på forhånd og be om en liste over de legemidlene du bruker.

Mer informasjon finner du på pasientsikkerhetsprogrammet.no

En legemiddeliste sikrer at du får de legemidlene du trenger under oppholdet, og at sykehuset kan gjøre justeringer i dosering og behandling, slik at du skal få best mulig nytte av dine legemidler.

Av fastlegen din kan du få en oversikt over det som er skrevet ut til deg på resept. Det er allikevel viktig at du gir opplysninger om hvordan du tar legemidlene, dersom det avviker fra fastlegens oversikt. I tillegg er det viktig at du oppgir alle legemidlene du eventuelt bruker som kjøpes uten resept, samt eventuelle naturlegemidler, vitaminer og mineraler.Hvis du ikke har fått tilsendt en liste du kan fylle ut fra ditt sykehus, kan du bruke en huskeliste for legemidler. 

Huskeliste

Mottar du kommunale helsetjenester (for eksempel hjemmesykepleie, omsorgsbolig eller lignende) eller mottar du ferdige doserte legemidler med ditt og legemiddelets navn på (multidosebruker), må du huske å gi opplysninger om dette ved innleggelse.

På enkelte avdelinger på sykehuset, og ved noen akuttmottak bistår de kliniske farmasøytene sykehuset i oppgaven med å kartlegge legemiddelbruk (legemiddelanamnese) og gjøre samstemming av legemiddellister. Dette foregår blant annet gjennom et strukturert legemiddelintervju, der også din opplevelse av egen legemiddelbruk etterspørres, for eksempel om du har opplevd bivirkninger eller har svelgevansker.

Sykehuset dekker all legemiddelbehandling under innleggelse. Det er derfor vanligvis ikke nødvendig at du tar med deg dine private legemidler. Ansvaret for at du får riktige legemidler, til rett tid, i rett dose og på rett måte er sykehusets ansvar. Det er viktig at du spør hvis du er usikker på hvilke legemidler du får, eller om de er ukjente for deg.Legemidlene du får på sykehuset kan ha forskjellig utseende fra de du vanligvis bruker. Grunnen til dette kan være at sykehuset bruker et tilsvarende legemiddel innkjøpt fra en annen produsent, såkalte generiske legemidler. Alle sykehus i Norge kjøper inn legemidler ut i fra de beste prisene som produsentene gir, dette sparer samfunnet for unødvendige utgifter.

På enkelte avdelinger på sykehuset, og ved noen akuttmottak bistår de kliniske farmasøytene sykehuset i oppgaven med å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen til den enkelte pasient. En slik systematisk sjekk kalles en legemiddelgjennomgang, og gjøres for å sikre god behandling med legemidler og forebygge skader. Dersom det blir funnet legemiddelrelaterte problem, blir disse diskutert med lege og eventuelt sykepleier. Farmasøyten er alltid rådgivende, det er legen som tar beslutninger vedrørende behandlingen. 

Sykehusapoteket leverer alle legemidler som brukes på sykehuset.

Våre ansatte er spesialister på legemidler og gjør i stand legemidler til den enkelte pasient på bestilling fra sykehuset. Vår fagkunnskap sikrer at legemidlene er kvalitetssikret og produsert etter gjeldende regelverk.

Etter endt sykehusopphold er det viktig å forberede for eventuell videre legemiddelbehandling. I tillegg kan sykehusapotekene tilby en samtale om dine legemidler og hvordan du bruker disse.

Medisinering hjemme

Når du skal skrives ut fra sykehus er det viktig at du får god informasjon om de legemidlene du skal bruke, så du er trygg på hvordan du skal bruke dem riktig. Det må skrives ut resepter på nye legemidler du skal fortsette å bruke.

For å hindre avbrudd i legemiddelbehandlingen ved utskrivning fra sykehus, er det viktig at du får med deg alt du trenger av legemidler og utstyr, før du reiser hjem.Ta kontakt med ditt sykehusapotek før du reiser.

Oversikt over våre sykehusapotek og åpningstider

Legemidler som må lages eller tilberedes før bruk, kan ikke alltid skaffes umiddelbart.

Eksempler på dette er:

 • intravenøs ernæring
 • intravenøs antibiotikabehandling
 • smerteblandinger
 • miksturer til barn

Alle sykehusapotek leverer legemidler som må lages eller tilberedes før bruk. Det er derfor viktig at avdelingen tar kontakt med oss, slik at du kan få dette med deg før hjemreise. Enkelte legemidler er ikke lagervare på private apotek. Sykehusapotekene i Midt-Norge har et større utvalg av for eksempel uregistrerte legemidler (legemidler uten markedsføringstillatelse) og legemiddelutvalget er tilpasset det sykehuset rutinemessig bruker. Mottar du kommunale helsetjenester (for eksempel hjemmesykepleie, omsorgsbolig eller lignende), eller mottar du ferdige doserte legemidler med ditt og legemiddelets navn på (multidosebruker), må de som skal hjelpe deg med den videre legemiddelbehandlingen få nødvendig informasjon.

En legemiddelsamtale er en samtale mellom deg og en farmasøyt. Den tar utgangspunkt i dine behov, og vi bruker resepter og utskrivningsinformasjon fra sykehuset som kilder for samtalen. Målet er at du skal få kunnskap, bli trygg på og få bedre forståelse av din egen legemiddelbruk.Vi gir informasjon om legemidlenes bruksområde, deres effekt, hva som er riktig legemiddelinntak og praktiske råd rundt dette. Gjennom en legemiddelsamtale kan vi eventuelt avdekke problemer med selve gjennomføringen av behandlingen, om det er legemidler som kan ha en uheldig påvirkning på hverandre eller for eksempel bruk av like legemidler (synonympreparater/generiske legemidler). Sykehusapotekene tilbyr slike legemiddelsamtaler, og du kan be om en samtale ved ditt sykehusapotek før hjemreise. Enkelte avdelinger ved sykehusene i Helse Midt-Norge kan også tilby denne tjenesten, eller bestille den fra sykehusapoteket. For å hindre avbrudd i legemiddelbehandlingen sikrer sykehusapoteket at du har de nødvendige legemidler når du reiser hjem. Vi kan også formidle kontakt med primærhelsetjenesten for å gi nærmere informasjon om den videre legemiddelbehandling.

Viktige spørsmål i en legemiddelsamtale

Alle våre sykehusapotek har en publikumsavdeling hvor du kan ta ut legemidler som er skrevet ut på resept. Vårt utvalg i legemidler er tilpasset de legemidlene som sykehuset benytter i sin behandling. Hos oss kan du også få råd og veiledning av farmasøyter for å sikre at du får best mulig utbytte av behandlingen din. Vi har også egne informasjonsrom for veiledning der du kan få opplæring i bruk av dine legemidler. Reseptfrie legemidler, sykepleieartikler, vanlige apotekvarer og hygieneartikler finner du hos oss.

Vi yter tjenester direkte til pasienter som beskrevet over, feks samstemming av  legemiddelliste og legemiddelgjennomgang. I tillegg yter vi også tjenester på systemnivå.

De tjenestene vi jobber med på systemnivå er:

 • Rådgivning av leger og sykepleiere, for eksempel angående valg av preparat eller legemiddelform, blandbarhet  av legemidler osv.
 • Anskaffelse av legemidler til den enkelte pasient, som ikke er i sykehusavdelingens basislager eller som må produseres spesielt til den enkelte pasient.
 • Kontroll på legemiddellager, slik at lageret inneholder riktige legemidler i riktig mengde i forhold til sykehusavdelingens behov.
 • Undervisning av enhetens ansatte innenfor tema som legemiddelhåndtering eller legemiddelkunnskap
 • Bistå i utarbeidelse av kunnskapsbaserte behandlingsretningslinjer i samarbeid med sykehusavdelingens ansatte
 • Forbruksstatistikk
 • Gjennomføring av legemiddelrevisjoner
 • Legemiddelberedskap ved legemiddelmangel
 • Legemiddelkomitearbeid (Sykehusets rådgivende organ i legemiddelsaker)

Sykehusapotekene i Midt-Norge har ett tett samarbeid med sykehusene slik at farmasøytens oppgaver skreddersys behovene og ønskene til de enkelte avdelingene.

Sist oppdatert 03.02.2017