Etikk

Innbyggerne i Møre og Romsdal og Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de har behov for og krav på. Dette skal være uavhengig av økonomi, sosial status, bosted, alder, kjønn, seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn.

Våre helsetjenester er basert på visjonen: «På lag med deg for din helse» og gjenspeiler våre verdier som er: Kvalitet, trygghet og respekt

Verdigrunnlaget gjør det tydelig hva som kjennetegner oss, og hjelper oss å gjøre riktige prioriteringer og valg i hverdagen. 
 
Helse Midt Norges verdier er

 • kvalitet
 • trygghet
 • respekt


Verdiene våre betyr at vi skal:

 • Vise ansvarlighet, omsorg og respekt for den enkelte pasient, og være ordentlig i alt vi gjør.
 • Være oppdatert og framtidsrettet, og stille høye krav til kvalitet på tjenestene. 
 • Være nær og engasjert, og la åpenhet og troverdighet prege vår dialog og samhandling. 

​Etiske retningslinjer for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er utledet fra etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge.


Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har følgende visjon
«På lag med deg for din helse»

Sykehusapotekene i Midt-Norge HFs verdier

 • kvalitet
 • trygghet
 • respekt

For oss i Sykehusapotekene i Midt-Norge betyr dette:

 • Å vise respekt for den enkelte kunde og være ordentlig i alt vi gjør.
 • Å være fremtidsrettet og stille høye krav til kvaliteten på tjenestene våre.
 • Å være engasjert og la åpenhet og trygghet prege vår dialog og samhandling.


Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har utarbeidet et eget etikkdokument. Målet med å sette fokus på etikk i helseforetaket er å øke bevisstheten for hvordan vi opptrer overfor kunder, samarbeidspartnere og hverandre.  

Yrkesetiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gjelder i tillegg til de yrkesetiske retningslinjene som finnes for apotekteknikere og farmasøyter.

Yrkesetiske retningslinjer for farmasøyter

Yrkesetiske retningslinjer for apotekteknikere

Vi behandler alle pasienter og pårørende med medmenneskelighet og respekt.

Våre pasienter skal være trygge på at vi utfører arbeidet vårt omsorgsfullt og i samsvar med kravene til faglig forsvarlighet. Vi tilstreber beste praksis, og tilpasser tjenesten til den enkeltes behov.

Vi skal bidra til at pasientene skal kunne ta ansvar for egen helse, og at de føler seg kompetente til å samtykke eller avslå foreslått behandling.

Vi har alle et ansvar for å legge forholdene til rette for en verdig avslutning på livet for pasienter i livets sluttfase. Det innebærer at behandling og pleie planlegges og følges opp slik at pasienten unngår unødig smerte, og at de psykiske og åndelige behovene dekkes på en best mulig måte.

I vanskelige etiske dilemma knyttet til utredning, pasientbehandling og pleie, kan vi kontakte den kliniske etikkomiteen for råd.

Prioritering av Helse Midt‐Norges ressurser

I Helse Midt‐Norge tilstreber vi en etisk forsvarlig bruk av de ressursene samfunnet har satt oss til å forvalte. Prioriteringer skjer både på overordnet nivå, på ledernivå og i møtet med den enkelte pasient.

De daglige prioriteringene er en del av etikken. Retningslinjer og prioriteringsveiledere skal bidra til at pasienter med størst behov får behandling først. Vi vurderer både behandlingens nytte og kostnad (jf. Prioriteringsforskriften), slik at ressursene blir fordelt på en rettferdig måte.

Vi er kritiske til iverksetting av behandling som risikerer å påføre pasienten mer ulempe enn nytte, særlig når dette skjer på bekostning av en naturlig og verdig avslutning av livet.

Forventningene til helsetjenestene er store. Helsepersonell kan påvirke denne forventningen. Ledere og ansatte har ansvar for å bidra til en åpen prioriteringsdebatt og vurdere hvilke etiske konsekvenser en beslutning eller et valg innebærer.

Undervisning, forskning og publisering

Som studenter og forskere vil vi behandle pasientene med respekt og omtanke. Pasienten skal informeres og gi sitt samtykke til å delta i undervisning og forskning. Pasienten skal føle seg trygg på at han/hun verken vil bli skadet eller krenket, og at opplysningene oppbevares og brukes i tråd med lovbestemmelsene.

Forskningsetikkloven og retningslinjene til de nasjonale forskningsetiske komiteer gjelder for all forskningsvirksomhet i Helse Midt‐Norge. Vancouver‐reglene for forfatterskap ved publisering av vitenskapelig arbeid skal alltid følges.

Samtykke, informasjon og medvirkning

Pasienten har rett til å få informasjon om sin egen helse, og skal kunne være trygg på at vi holder taushetsløftet vårt. Pasienten har rett til å medvirke ved sin egen behandling og skal samtykke til denne, jf. reglene i pasient‐ og brukerrettighetsloven.

Pasienter som vurderes som ikke samtykkekompetente, møtes og behandles med særlig aktsomhet. Ved behov vil nærmeste pårørende være en viktig samarbeidspartner.

Barn og unge skal møtes med særlig aktsomhet.

Verdiene kvalitet, trygghet og respekt gjelder for den enkelte leders og medarbeiders rolleutøvelse for å skape tillit hos medarbeidere og i befolkningen. Ledere har et særlig ansvar for å være gode rollemodeller.

Som medarbeider eller innehaver av verv i eller på vegne av foretaksgruppen Helse Midt‐Norge skal vi bidra til et godt arbeidsmiljø og behandle kollegene våre med respekt og omtanke.

Forholdet mellom leder og medarbeider skal preges av gjensidig respekt, og dialogen skal preges av mulighet for medbestemmelse.

Tillit hos myndigheter og befolkningen

Som ansatt i Helse Midt‐Norge opptrer vi etisk, lovlig og i tråd med verdiene våre. Vi opptrer i samsvar med de vedtak som er fattet, og bidrar til et godt omdømme. I dette ligger også at vi melder fra om kritikkverdige forhold og tar opp opplevde problemer ved egen arbeidsplass med de rette instanser.

Å ta ansvar ved uønsket praksis

Vi plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold vi blir kjent med og som kan påføre pasienter, pårørende, arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap, krenkelser eller skade. På denne måten kan det iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet, krenkelsen eller skaden. Se lov om helsepersonell.

Vi varsler nærmeste overordnede dersom vi oppdager at en kollega er påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstida.

Vi behandler våre medarbeidere med respekt. Mobbing, trakassering og diskriminering skal ikke forekomme.

Dersom det er forhold som tyder på at melding av avvik og kritikkverdige forhold ikke tas på alvor av ansvarlig ledelse, henvises det til ”Retningslinjer for intern varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold i helseforetakene i Helse Midt‐Norge”

Bistillinger og bierverv

Vi orienterer nærmeste leder om eventuelle bistillinger og bierverv. Bistillinger eller andre oppgaver må ikke skape tvil om habilitet eller integritet. Det vises til Helse Midt‐Norges politikk vedrørende bierverv.

Helse Midt‐Norge forvalter store ressurser og er en grunnpilar i velferdsstaten. Det er avgjørende at Helse Midt‐Norge ivaretar sitt samfunnsansvar slik at vi har tillit i befolkningen.

Ytringsfrihet

Alle har en grunnleggende rett til å ta del i offentlig debatt. Ansatte i Helse Midt‐Norge må gjerne bidra med sin fagkunnskap og etiske engasjement i samfunnsdebatten. Ved deltagelse i et offentlig ordskifte er ansatte forpliktet til å ivareta lovpålagt taushetsplikt og vurdere grensegangen mellom ytringsfrihet og lojalitet. Fremmes personlige synspunkter må dette presiseres og stå for egen regning.

Habilitet

Det er avgjørende for tilliten til Helse Midt‐Norges virksomhet at det ikke kan reises tvil om at enhver sak behandles og avgjøres på en upartisk måte, upåvirket av personlige interesser. Vi skal derfor gjøre oss kjent med habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel II, og forholde oss til disse. Samarbeid mellom Helse Midt‐Norge og eksterne aktører foregår på en slik måte at hverken pasienter, pårørende, studenter, eksterne forbindelser eller samfunnet for øvrig kan trekke foretakets eller vår uavhengighet i tvil.

Innkjøp

Alle ansatte i Helse Midt‐Norge, og alle som handler på vegne av Helse Midt‐Norge, skal opptre i tråd med god forretningsskikk, gjeldende lovverk og allmenne etiske normer. Våre innkjøp skal gi tillit og trygge omdømmet til virksomheten og gjennomføres i samsvar med etiske retningslinjer for innkjøp.

Vi skal ikke ta imot gaver, tjenester eller økonomiske fordeler som kan påvirke våre prioriteringer eller forholdet til leverandører. Vi skal heller ikke bruke vår stilling til å skaffe oss eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfeller hvor eventuelle fordeler ikke vil påvirke våre tjenestehandlinger.

Offentlighet og opplysningsplikt

Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med Helse Midt‐Norges virksomhet, og således kunne få innsikt i hvordan vi ivaretar våre oppgaver. Helse Midt‐Norge praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Alle ansatte har et ansvar for å bidra til åpenhet innenfor de begrensninger som taushetsplikten gir.

Etisk rekruttering

Global mangel på helsepersonell og skjev fordeling mellom land fører blant annet til at store befolkningsgrupper i utviklingsland ikke får helsetjenester. Norge har forpliktet seg til ikke aktivt å rekruttere helsepersonell fra land som selv har mangel på slikt personell.

Sist oppdatert 29.10.2020