Intravenøs ernæring

Intravenøs ernæring (PN, parenteral ernæring) gis fortrinnsvis til de som ikke har en fungerende tarm.

​Avhengig av behov kan en gi intravenøs ernæring som:

  • Enkeltstående komponenter (fett, aminosyrer, glukose),
  • Tokammerposer (glukose og aminosyrer) eller
  • Trekammerposer (glukose, aminosyrer og fett).

Noen har behov for PN som et tillegg til sondeernæring eller inntak av vanlig mat, mens andre lever bare på PN, såkalt total parenteral ernæring (TPN).

All parenteral ernæring gis i blodbanen. Noen parenterale typer kan gis i perifer venekanyle, dersom en skal benytte dette over kortere tid (ca. 1 uke). Er en avhengig av total parenteral ernæring eller parenteral tilleggsernæring over tid, må ernæringen tilføres i en stor vene ved hjelp av sentralt venekateter, Hickmannkateter eller veneport. Det er viktig at kateteret blir håndtert riktig for å unngå infeksjon. De som får parenteral ernæring hjemme, vil få opplæring i stell av kateteret og som regel oppfølging av hjemmesykepleien.

For at parenteral ernæring skal være fullverdig og trygg å bruke over tid, må en tilsette vitamin, mineral og sporstoff. Dette blir gjort på sykehusapoteket.

Sykehusapoteket foretar også tilsetninger, og skreddersyr, poser til pasienter som trenger spesialtilpasset PN.

Nyttige lenkerSist oppdatert 28.04.2023